0
FULLFØRTE

Prosjekter

Foto: ANLEGG&TEKNIKK

Arne og Tore foran TBM MIA

TOKAGJELET KRAFTVERK, 2019

Tunnelboring (2050 boremeter) i Norheimsund for Clemens Kraft AS. Prosjektet utføres i samarbeid med Energiteknikk AS. Tunnelen bores med TBM 2,6 meter Double Shield. Prosjektet inkluderer også dam/inntak, grunnarbeid, kraftstasjon, bro/ infrastruktur og deponering av masser fra sprengningsarbeider og boring.

to arbeidere inni TBM boret tunnel

SKORGEELVA KRAFTVERK, 2019

Tunnelboring (1950 boremeter) i Isfjorden på Møre for Småkraft Utbygging AS. Boret med TBM RH 72 / 1,89 meter. Arbeidet inkluderer også dam med inntak og terskel i betong, samt grunn- og betongarbeid for kraftstasjon. 

TBM på holen
TBM gjennombrudd på holen

HOLEN KRAFTVERK, 2018

Boring av tunnel for vannvei med 1,89 meter TBM for Småkraft Utbygging AS – Vårt første TBM prosjekt. 650 bore meter tunnel på veiløs side av Veitastrond vannet i Luster, Sogn.

STAMPAELVA KRAFTVERK, 2019

Prosjekt for Småkraft Utbygging AS. Arbeidet inkluderer dam med inntak på kote 560 m.o.h uten veiforbindelse. Grunn og betongarbeid for kraftstasjon, samt rørgate som går i «dagen».  Oppdragsgiver leverer rør, ventiler, rister.

SÆDALEN KRAFTVERK, 2019

Prosjektet er en totalleveranse av alt untatt elektro mekaniske leveranser. Prosjektet inkluderer dam/inntak i betong, 1000m lang vannvei med nedgravd rørgate, samt grunnarbeid og bygging av kraftstasjon. Utover dette bygger vi også ca 120 meter adkomstvei til, og uteområde rundt kraftstasjon.

VA HAUSO, 2019

Renovering og nybygging av eksisterande VA anlegg. Riving og nybygging av tekniske installasjoner, samt ny slamavskiller, forsterkningsplate i betong, og ca 200 meter VA grøft. 

Steindalsfossen

STEINSDALSFOSSEN, NORHEIMSUND, 2013

Utbedring av vei/sti, med murer i naturstein fra Sollesnes, forskaling og støping, oppsetting av syrefast rekkverk. Planering og arrondering av terreng, samt beplanting av området. 

Gravemaskin inni tunnel på Sleveåne

SLEVEÅNE KRAFTVERK, 2014

Kraftstasjon i fjell med totalt ca 500 m3 betong. Arbeidet inkluderte veiløst hovedinntak på fjellet,  adkomsttunnel ca. 50 meter, bro og adkomstvei, samt deponering av masser fra sprengningsarbeider og boring.

fonna velkomstsenter

FONNA VELKOMSTSENTER, 2019

Grunn- og betongarbeid for Visit Fonna på Folgefonna. Arbeidet inkluderer sprenging av tomt, samt byggegrop for renseanlegg. Betongarbeid, nytt VA anlegg for senteret, samt flytting av høyspent/lavspent kabler.

JONDAL FERGEKAI, 2017

Oppgradering av området ved sjøfront For Jondal Kommune. Lagt ny  natursteinsmur og betongmur mot sjø, bære-konstruksjoner i stål, tre-brygge, samt grunn- og betongarbeid til nytt servicebygg.